Get Adobe Flash player

Regulamin

REGULAMIN BIBLIOTEKI PARAFIALNEJ
PARAFII p. w. Św. RAFAŁA KALINOWSKIEGO W MUROWAŃCU
ul. RAFAŁA KALINOWSKIEGO 2, 86-005 BIAŁE BŁOTA

INFORMACJE  OGÓLNE

1. Biblioteka Parafialna, przy parafii pw. Św. Rafała Kalinowskiego
w Murowańcu, mieści się w Sali Katechetycznej przy kaplicy. Powstała w 2011r.
z inicjatywy księdza proboszcza Ireneusza Kalaczyńskiego oraz parafian, którzy podarowali książki z prywatnych zbiorów lub ofiarowali nowo zakupione do użytku parafian.
2. Biblioteka ma służyć poszerzaniu wiedzy i pogłębianiu wiary katolickiej Czytelników, a także edukacji w szerszym zakresie.
3. Zbiory Biblioteki Parafialnej obejmują książki, czasopisma, materiały audiowizualne.

ZASADY KORZYSTANIA Z ZASOBU BIBLIOTEKI PARAFIALNEJ

1. Ze zbiorów Biblioteki mogą korzystać wszyscy mieszkańcy parafii Murowaniec oraz osoby spoza parafii.
2. Zapisu do biblioteki dokonuje się na podstawie ważnego dokumentu tożsamości (dzieci i młodzież na podstawie legitymacji szkolnej). Dane osobowe zbierane przy zapisie, służą jedynie dla celów Biblioteki i nie będą udostępniane osobom trzecim zgodnie z ustawą O ochronie danych osobowych. [w niedziele po mszy św, o godz. 11 do końca lutego 2012, a od marca 2012 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym]
3. W przypadku zmiany adresu zamieszkania, nazwiska lub telefonu przez Czytelnika, obowiązuje zgłoszenie tego w jak najszybszym terminie w Bibliotece.
4. Każdy Czytelnik zobowiązany jest zaznajomić się z regulaminem Biblioteki
i podpisać oświadczenie, że będzie go przestrzegać.
5. Korzystanie z Biblioteki jest bezpłatne

ZASADY WYPOŻYCZANIA

1. Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na własny użytek i na swoje nazwisko. Nie można przekazywać innym wypożyczonych woluminów.
2. Przeglądania zasobów Biblioteki można dokonać poprzez stronę parafii www.parafia-murowaniec.pl, w zakładce Bibioteka lub w Rejestrze inwentarzowym znajdującym się w Bibliotece.
3. Zbiory wypożyczane są w wolnym dostępie.
4. Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki na okres 1 miesiąca. Materiały audiowizualne (płyty) wypożyczane są na okres 1 tygodnia.
5. Czytelnik jest zobowiązany zgłosić bibliotekarzowi wszelkie zauważone uszkodzenia książek i materiałów przed ich wypożyczeniem oraz jest odpowiedzialny materialnie
za uszkodzenia bądź zniszczenia zasobów powstałe w trakcie ich użytkowania.
6. Aby dokonać samodzielnego wypożyczenia, należy wpisać dane do księgi wypożyczeń: Imię i Nazwisko wypożyczającego, tytuł książki, numer inwentarzowy, znajdujący się przy okrągłej pieczęci parafii na drugiej (lub pierwszej) stronie książki, koniecznie należy wpisać datę wypożyczenia i podpisać się.
7. Zwrotu książek można dokonać poprzez zostawienie ich w specjalnie oznaczonym miejscu oraz zapisanie daty zwrotu i podpisu, przy swoim wpisie wypożyczenia w Księdze wypożyczeń.
8. W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz ma prawo wypożyczyć zbiory
na okres krótszy niż określony Regulaminem, bądź zażądać zwrotu zbiorów przed upływem terminu wypożyczenia.
9. Niektóre książki i materiały bibioteczne udostępnia się tylko na miejscu, dotyczy
to głównie albumów, encyklopedii oraz zbiorów specjalnych. Materiały te oznaczone są w Rejestrze inwentarzowym pogrubioną kursywą.
10. Wyjeżdżający na dłuższy okres poza parafię (lub zmieniając miejsce zamieszkania) powinni przed wyjazdem zwrócić wszystkie wypożyczone książki i materiały biblioteczne.
11. W razie potrzeby można zwrócić się (telefonicznie lub osobiście) o prolongatę (przedłużenie) terminu zwrotu książek i materiałów bibliotecznych.
12. W przypadku uszkodzenia bądź zagubienia wypożyczonej książki
(lub materiałów bibliotecznych) Czytelnik zobowiązany jest do naprawienia szkody poprzez: odkupienie identycznej książki, zakupienie książki (uzgodnionej
z  bibliotekarzem, najlepiej o podobne tematyce) w wysokości odpowiadającej wartości uszkodzonej lub zagubionej książki.
13. Czytelnik zobowiązany jest do szanowania wypożyczanych książek oraz do ich zwrotu w ustalonym terminie
14. Użytkownik nie nabywa prawa własności do uszkodzonego lub zagubionego zbioru.
15. Czytelników, którzy nie wywiązują się ze zobowiązań określonych Regulaminem
(w szczególności, gdy nie dotrzymują terminu zwrotu zbiorów), bibliotekarz może wezwać do uregulowania zobowiązań telefonicznie, przez upomnienie wysłane listem poleconym lub inną drogą.
16. Nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu pociąga za sobą konsekwencje braku możliwości dalszego korzystania ze zbiorów i wypożyczania książek.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Rozstrzyganie kwestii szczegółowych oraz nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu należy do kompetencji księdza Proboszcza
2. Czytelnicy mogą zgłaszać swoje wnioski i uwagi do księdza Proboszcza oraz osób sprawujących opiekę nad Biblioteką.
3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 7 stycznia 2012 r.
4. Osobami prowadzącymi Bibliotekę są:

Proboszcz parafii murowanieckiej ks. Ireneusz Kalaczyński
oraz  p. Alina Puppel,
tel. 509-186-376 w godz. 16-20 lub mailem: bibliotekaparafialna@gmail.com