Konkurs „Moja Parafia”

REGULAMIN KONKURSU

DLA PRZEDSZKOLAKÓW, UCZNIÓW SZKOŁY PODSTWOWEJ I GIMNAZJUM NA WYKONANIE PRACY PLASTYCZNEJ O TEMATYCE RELIGIJNEJ

p.n.

„Moja Parafia”

 

 • 1

ORGANIZATOR KONKURSU

Organizatorem Konkursu jest Proboszcz Parafii pw. Św. Rafała Kalinowskiego w Murowańcu

 

 • 2

PRZEDMIOT KONKURSU

Przedmiotem konkursu jest  praca plastyczna, wykonana w dowolnej technice, o nazwie „Moja Parafia”, w formacie A3

 

 • 3

TERMINY

1.Ogłoszenie Konkursu następuje z dniem 25 czerwca 2017r.

2.Termin dostarczenia prac konkursowych mija 20 sierpnia 2017r.

 

 • 4

CEL KONKURSU

1.Celem konkursu jest zachęcenie dzieci i młodzieży do pogłębiania wiedzy o parafii, oraz o jej patronie, Św. Rafale Kalinowskim. Okazją do tego typu działań jest obchodzone w 2017 r. 10- Lecie powstania parafii.

 

 • 4

WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Konkurs jest adresowany do dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

 

2.Każdy uczestnik może złożyć jedną pracę. Zadaniem uczestnika konkursu jest

wykonanie dowolną techniką jednej pracy o tematyce związanej z życiem parafii p.w. Św. Rafała Kalinowskiego w Murowańcu.

 

3.Praca powinna być:

– podpisana z imienia i nazwiska,

– podany wiek dziecka

4.Pracę konkursową  dostarczyć  do biura parafialnego przy ul. Kalinowskiego 2 w Murowańcu, do dnia 20 sierpnia 2017r.

5.Prace złożone po terminie nie będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową.

 

6.Pracę należy wykonać:

 1. a) dowolną techniką

 

 

 

 • 5

OCENA I ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

 1. Komisja konkursowa oceniać będzie prace w  kategoriach. Nagrodzone zostaną

I,II,III MIEJSCA w każdej grupie:

 

dzieci 3 – 6 lat;

dzieci w klasach 1-3 szkół podstawowych

dzieci w klasach 4-6 szkół podstawowych

młodzież w klasach 1-3 gimnazjum

 

 1. Spośród wszystkich uczestników konkursu, zostanie wyłoniona, poprzez głosowanie na Festynie parafialnym w dniu 3 września 2017 r.  nagroda publiczności.

 

 1. Nad przebiegiem Konkursu czuwać będzie 4 osobowa Komisja Konkursowa,
  w skład której wchodzą: Proboszcz, plastyk, 2 zgłoszonych do komisji parafian.

 

 1. Komisja Konkursowa oceni dostarczone   prace i  dokona   wyboru   nagrodzonych

prac nie później niż do 27 sierpnia 2017r.

 

 1. Kryteria oceny prac konkursowych przez Komisję Konkursową:
 2. a) zgodność z regułami Konkursu określonymi w Regulaminie,
 3. b) czytelność przekazu,
 4. c) estetyka,
 5. d) oryginalność;

 

 1. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi podczas festynu parafialnego w dniu 3 września 2017 r,

 

 1. Rozstrzygnięcia komisji są ostateczne. Organizator będzie uprawniony do anulowania wyników Konkursu w przypadku powzięcia informacji, że nagrodzona praca narusza warunki niniejszego Regulaminu.